Skip to main content
生命果培訓工作室

瑪利曼小學 x 共融遊戲日

合作團體:瑪利曼小學

日期:2018年1月15日及17日

地點:學校

對象:全校學生

目標:透過體驗活動,提升對視障人士的認識及關注

服務成果:

1) 完成遊戲日後,我增加了對視障的認識----------------90.1%同意

2) 完成遊戲日後,我了解關顧視障人士的技巧---------- 92%同意

3) 完成遊戲日後,我有信心與視障人士相處和共融------83%同意

4) 我喜歡遊戲日內的遊戲和活動--------------------------88%同意