Skip to main content
生命果培訓工作室

中華基督教基慈小學 x 風紀訓練日營

合作團體:中華基督教基慈小學

日期:2019年3月30日

地點:上水展能運動村

對象:小四至小六服務生75名

目標:透過歷奇輔導活動,增強參加者的溝通能力,建立團隊合作精神,培訓領袖才能。

服務成果:

1) 這次訓練營能讓我學習如何與人交往互動 ----- 97%同意

2) 訓練營能幫助我提高自信心 -------------------- 94%同意

3) 訓練營能發掘我的領袖才能 -------------------- 90%同意

4) 訓練營能提升我的團隊精神 -------------------- 99%同意

5) 訓練營能加強我學校的歸屬感 ------------------ 80%同意